titleНаучният живот в катедра "Лека атлетика" има богата история. Той започва още със създаването на катедрата през далечната 1945 г. Научните прояви по това време са в рамките на общоинститутските, а в тяхната основа са студентските кръжоци, създадени през 1951 г. и ръководени от преподаватели. През 1969г. ръководството на Национална Спортна Академия (тогава ВИФ "Георги Димитров") приема план за развитие на научната дейност на института, а от своя страна всяка катедра, включително и катедра "Лека атлетика" разработват вътрешни планове за научна работа, подчинени на общата стратегия. Материалите от научните прояви се публикуват в сборници от научни трудове на НСА.

За пръв път като самостоятелна проява Международната научна конференция "Лека атлетика и наука" се провежда през 1979 г., заедно с организирането на първия Международен турнир "Нови здвезди" (тогава под название "Йорданка Николова"). Особени заслуги за популяризирането на научната дейност в областта на леката атлетика има проф. Никола Антонов, с чието съдействие от 1985 г. докладите от конференциите се публикуват първоначално като отделни томове от научните трудове на НСА, а след това като самостоятелен сборник доклади. От 2001 г. започва издаването на научно-методичното списание „Лека атлетика и наука”, което все повече се утвърждава като един солиден форум за научна изява. Научно-методичното списание "Спорт и наука" с главен редактор Станка Виденова оказва неоценима помощ на научните работници, като дава възможност за популяризиране на научните изследвания в областта на леката атлетика.